Thông tư, Quyết định của bộ

Xaynhadan.vn trân trọng giới thiệu hệ thống các Thông tư, Quyết định của các bộ liên quan đến lĩnh vực xây dựng, cập nhật đến tháng 12/2017. Bấm vào số hiệu văn bản để Download bản word về máy tính tiện lợi cho việc tra cứu.

TT Nội dung văn bản Ngày hiệu lực VB bị thay thế
1 Quyết định 706/QĐ-BXD Công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2016 30/06/2017 QĐ 1161/2015 QĐ-BXD
2 Quyết định 451/QĐ-BXD Công bố Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình 23/05/2017 QĐ 788/2010
3 Thông tư 05/2017 TT-BXD Hướng dẫn xác định quản lý chi phí Quy hoạch xây dựng và Quy hoạch đô thị 5/4/2016 TT 01/2013 TT-BXD
4 Quyết định 79/2017 QĐ-BXD Công bố định mức quản lý dự án, tư vấn ĐTXDCT 1/3/2017 Quyết định 957/2009/QĐ-BXD
5 Thông tư 01/2017 TT-BXD Hướng dẫn cách xác định và quản lý chi phí khảo sát 6/2/2017 Thông tư 17/2013 TT-BXD
6 Thông tư 03/2016-TT-BXD Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý đầu tư xây dựng 10/3/2016 TT 03/2013 BXD
7 Thông tư 05/2016 TT-BXD Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng 10/3/2016 TT 01/2015 TT-BXD
8 Thông tư 06/2016/TT-BXD Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng (Hướng dẫn NĐ 32/2015) 10/3/2016 TT 04/2010 TT-BXD
9 Thông tư 07/2016 BXD Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng 10/3/2016 TT 08/2010/TT-BXD
10 Thông tư 08/2016 BXD Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng 10/3/2016
11 Thông tư 09/2016 BXD Hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình 10/3/2016
12 Thông tư 18/2016 TT-BXD Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình (Hướng dẫn NĐ 59/2015 NĐ-CP) 15/08/2016 TT 03/2009 BXD; TT 10/2013 BXD; TT 13/2013 BXD; TT 09/2014 BXD;
13 Thông tư 26/2016 TT-BXD Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (Hướng dẫn NĐ 46/2015 NĐ-CP) 15/12/2016 TT 03/2011 BXD; TT 02/2012 BXD; TT10/2013 BXD; TT09/2014 BXD
14 Quyết định 1134/2015/QĐ-BXD Công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng 15/10/2015 TT06/2010 TT-BXD
15 Định mức vật tư 1329/2016/BXD Công bố định mức sử dụng vật liệu xây dựng 19/12/2016 ĐM 1784/2007 BXD
Các thông tư liên quan đến xây dựng
1 Thông tư 08/2016 TT-BTC Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 1/5/2016 TT 86/2011 TT-BTC
2 Thông tư 09/2016 TT-BTC Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước 5/3/2016 TT 19/2011 TT-BTC
3 Thông tư 209/2016 TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở 1/1/2017 Thay thế TT 176/2011 TT-BTC
4 Thông tư 210/2016 TT-BTC Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng 1/1/2017 TT 75/2014 TT-BTC
5 Thông tư 329/2016/TT- BTC Hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động xây dựng 1/3/2017
6 Thông tư 03/2015 TT-BKH-ĐT Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp 1/7/2015 TT 01/2010/TT-BKH
7 Thông tư 10/2015/ TT-BKH-ĐT Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu 10/12/2015 TT 02/2009 TT-BKHĐT
8 Thông tư 11/2015 TT-BHK-ĐT Quy định về lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu và chào hàng cạnh tranh 22/12/2015 TT 11/2010 BKH-ĐT
9 Thông tư 07/2016/TT-BKH-ĐT Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng 15/08/2016

 

Tin Liên Quan